De werkgroep Pastoraat Binnenvaart van de Protestantse Kerk in Nederland verzorgt samen met onze predikant, Ds. Dirk Meijvogel, en tientallen vrijwilligers het pastoraat aan de opvarenden van de Nederlandse binnenvaartvloot.

Nederland en het Duitse Rijn- en Ruhrgebied vormen de uitvalsbasis voor dit pastoraat. Van daaruit is er tevens aandacht voor de Nederlandse schippers die elders in Europa varen.

Al heel lang bestaat het pastoraat ten behoeve van de schippers en hun gezinnen in de binnenvaart, begonnen vanuit de Gereformeerde Kerken en de Nederlandse Hervormde Kerk.

Dit werk valt tegenwoordig onder het "categoriaal pastoraat" van de PKN, en wordt aangestuurd door het Dienstencentrum in Utrecht. De werkgroep Binnenvaartpastoraat co-ordineert en stuurt het werk, en wel onder de voorzitterschap van Ds. Anja van Alphen.

Veel schippers en hun familie hebben tegenwoordig een thuisbasis waar zij ook verbonden zijn met een plaatselijke gemeente. Echter het aantal varende echtparen en gezinnen met het schip als hun "thuis" is in Nederland nog steeds aanzienlijk. Voor hen zijn de schipperspredikanten allereerst belangrijk. Maar zeker ook voor de varenden met een thuisbasis. Er doen zich situaties voor dat een plaatselijke predikant onmogelijk kan bijspringen, bijvoorbeeld als een schipper ver van huis is en er zich ziekte of andere problemen voordoen.

Naast deze pastorale zorg blijkt steeds weer hoe belangrijk de zondagse diensten zijn in Duisburg en Mannheim.

De gemeenschap, die in deze diensten ervaren wordt in steeds wisselende samenstelling, is voor veel schippers en hun gezinnen van grote waarde. Minstens even belangrijk als de diensten zelf is het koffiedrinken erna. Deze gelegenheid lijkt vaak een plek te zijn voor pastorale contacten of de aanzet daartoe.

Boven alles gaat het ons in het Binnenvaartpastoraat erom dienstbaar te zijn aan Gods koninkrijk - de heerschappij van Jezus ook op het water, in de economie, in het bedrijf, in het persoonlijk leven.

Met de onderstaande drie verzen geven we de kern en het hart van het Binnenvaartpastoraat weer:

Als de HEERE het huis niet bouwt,
tevergeefs zwoegen zijn bouwers eraan;
als de HEERE de stad niet bewaart,
tevergeefs waakt de wachter
.
- Ps. 127: 1

Die hoop is als een betrouwbaar en zeker anker voor onze ziel, en gaat ons voor tot voorbij het voorhangsel, waar Jezus als voorloper al is binnengegaan..
- Hebr. 6: 19 & 20a

Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen: Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid! Amen.
- Rom. 11: 36

Vertalingen: Herz. Statenvertaling / NBV / NBG


Predikant


Ds. Dirk Meijvogel:

Krommekamp 286
3848 DV Hardewijk
mobiel 06 3104 1389
e-mail: dirkmeijvogel@gmail.com
Binnenvaartpastoraat
Wie zijn wij - wat doen wij